ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი შეიქმნა 1953 წელს თბილისის მაგნიტურ-მეტეოროლოგიური (გეოფიზიკური) ობსერვატორიის (1844 წ.) ბაზაზე. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წ. 10 მარტის # 293 დადგენილების საფუძველზე 1992 _ 2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სისტემაში. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N#58 დადგენილებით ,,სახელმწიფო სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნების შესახებ“ ინსტიტუტი დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად. ინსტიტუტი ახორციელებს ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის გამოკვლევებს მეტეოროლოგიის (ატმოსფეროს ფიზიკის), აგრომეტეოროლოგიის, ჰიდროლოგიის (ჰიდროსფეროს ფიზიკის), კლიმატისა და მისი ცვლილების, ბუნებრივი გარემოს გაჭუჭყიანების, ენერგიის განახლებადი წყაროებისა და რესურსების შესწავლას, ატმოსფერული პროცესების რეგულირებას, საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების კვლევასა და მათთან ბრძოლის მეთოდების დამუშავებას.

პუბლიკაციები

image

ინსტიტუტის შრომათა კრებულები, რომელთა რიცხვი ამჟამად 116 შეადგენს, სისტემატურად გამოიცემა 1956 წლიდან. საბჭოთა კავშირის დაშლისა მომენტისთვის გამოიცა ინსტიტუტის შრომათა კრებულების 99 ტომი, ხოლო შემდგომი ტომი #100 გამოიცა უკვე 1996 წელს. შრომათა კრებულები ამჟამადაც თემატური ნიშნით გამოიცემა, ზოგიერთი მათგანი ასახავს ინსტიტუტის ყოველწლიური სამაისო სესიებზე წაკითხულ მოხსენებათა შინაარს.აღსანიშნავია, რომ შრომათა ყველა ტომი ანოტირებულია, გააჩნია შესაბამისი ინდექსი ISSN 1512-0902, ასახულია სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ორგანიზაციების, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ამ პროფილის ინსტიტუტის ВИНИТИ-ს გამოცემებში და, ამგვარად, მიეკუთვნება რეფერირებული შრომების კატეგორიას.

News and Events

გამოიცა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლების ლადო ქალდანის და მანანა სალუქვაძის მონოგრაფია ”თოვლის ზვავები საქართველოში”

 

Read more...

 

 

Read more...

გამოიცა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომ- ლების მიერ მომზადებული ნაშრომი ”საქართველოში სეტყვასთან და ზვავებთან ბრძოლის სამუშაოთა განახლების საკითხისათვის”

 

Read more...

გამოიცა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ნათელა დვალიშვილის ნაშრომი ”ქ.თბილისის გლდანის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე ზემოქმედების შერბილების გზები”

 

Read more...

გამოიცა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა მონოგრაფია, რომელიც ეძღვნება გავლილი საუკუნის მანძილზე კლიმატის ცვლილებას

 

Read more...