ნათელა დვალიშვილი - გეოგრაფიის მეცნიერებატა აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი სპეციალობით ”გარემოს ქიმია”. 2008 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე ”ქ.თბილისის ატმოსფერული ნალექების და მათი ნიაღვრების ეკოქიმიური კვლევა ”. 2010 წელს მისმა პროექტმა ”ქ.თბილისის გლდანის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე ზემოქმედების შერბილების გზები” მოიგო პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.


Natela L. DvaliSvili, Acadademic Doctor of Scince in Geography, Senior Scientist of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University. Has graduated chemical faculty of Iv. Javakhishvili  Tbilisi State University on a speciality “Environment Chemistry”. In 2008 has protected the PhD thesis on the topic: “Ecochemical study of atmospheric sediments and their drains in Tbilisi”. In 2010 has won in the competition of the president’s research grants by young scientist with the project: “Ecological monitoring of the nearest territories of Gldani SWDS in Tbilisi and extenuating ways of its influence on environment”.

 

Натела Лаврентьевна Двалишвили, Академический Доктор Географических Наук, старший научный сотрудник Института Гидрометеорологии Технического Университета Грузии. Закончила химический факультет Тбилисского Государственного Университета им. Ив. Джавахишвили по специаль­ности “Химия окружающей среды”. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: “”Экохимическое исследавание атмосферных осадков и их стоков в г. Тбилиси”. В 2010 году выиграла президентский грант для молодых ученых с проектом: “Экологический мониторинг и пути смягчения нагрузки на окружающюю среду прилегающей территории Глданского полигона твердых бытовых отходов г. Тбилиси ”