საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ©2017. ყველა უფლება დაცულია
 
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულები
მონოგრაფიები
      ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულები, რომელთა რიცხვი ამჟამად 124 შეადგენს, სისტემატურად გამოიცემა 1956 წლიდან. საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის გამოიცა ინსტიტუტის შრომათა კრებულების 99 ტომი, ხოლო შემდგომი ტომი #100 გამოიცა უკვე 1996 წელს.
       შრომათა კრებულები ამჟამადაც თემატური ნიშნით გამოიცემა, ზოგიერთი მათგანი ასახავს ინსტიტუტის ყოველწლიური სამაისო სესიებზე წაკითხულ მოხსენებათა შინაარს. აღსანიშნავია, რომ შრომათა ყველა ტომი ანოტირებულია, გააჩნია შესაბამისი ინდექსი ISSN 1512-0902, ასახულია სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ორგანიზაციების, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ამ პროფილის ინსტიტუტის ВИНИТИ-ს გამოცემებში და, ამგვარად, მიეკუთვნება რეფერირებული შრომების კატეგორიას.