INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY OF THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
Institute of Hydrometeorology ©2017. All rights reserved
 
  Contents   Содержание
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული

SCIENTIFIC REVIEWED PROCEEDINGS  OF THE INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY
OF THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

НАУЧНЫЙ РЕФЕРИРУЕМЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ ИНСТИТУТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
ГРУЗИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

No 131
წინამდებარე კრებულში შესულია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 68- მაისის სამეცნიერო სესიაზე მოსმენილი მოხსენებები, მიძღვნილი ჰიდრომე­ტეოროლო­გიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ­ლემებისადმი. შესაბა­მისი სტატიები მოცემულია შემდეგ სამეცნიერო მი­მა­რ­თულებათა მიხედვით: მეტეო­როლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეო­როლოგია, ჰიდროლოგია, კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი გარემოს დაბინძურება.
კრებული განკუთვნილია გეოფიზიკურ, გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ მეცნიერე­ბათა სხვა­დასხვა დარგში მომუშავე მეცნიერებისა და სპეციალისტე­ბისათვის, მაგის­ტრან­ტებისა და დოქტო­რანტებისათვის.

In this issue texts of papers presented at the 68-th May Scientific Session of the Institute of Hydrometeorology are offered, dedicated to the pressing problems of Hydrometeorology and Ecology. Relevant papers are given according to the following scientific directions: Meteorology, Climatology, Agrometeorology, Hydrology, Climate Change, Environmental Pollution.
The volume is intended for experts working in different branches of geophisical, geo­graphical end ecological sciences, magistrates and doctorates.

В настоящий сборник включены тексты докладов, заслушанных на 68-ой Майской Научной Сессии Института Гидрометеорологии, посвященной актуальным проблемам гидрометеорологии и экологии. Соответствующие статьи даны по следующим научным направлениям: метеорология, климатология, агрометеорология, гидрология, изменение климата, загрязнение природной среды.
Сборник предназначен для ученых и специалистов, работающих в различных областях гео­физических, географических и экологических наук, магистрантов и докторантов.
ს.გორგიჯანიძე
მდინარის ჩახერგვებით გამოწვეული დაგუბებები და მათ გარღვევებთან დაკავშირებული ნაზღვლევი წყალმოვარდნები ზემო სვანეთის რეგიონში
S.Gorgijanidze
Damming Caused by River Jamming and Collapsed Flooding in Zemo Svaneti Region Related to Their Breaking
Горгиджанидзе С. Н.
Завальные паводки, вызванные заграждением и затором речных долин в Верхней Сванетии
ც.ბასილაშვილის
მდინარეთა წყლის დეფიციტი - თანამედროვეობის უდიდესი პრობლემაა
Ts. Basilashvili
Freshwater Shortage is a Major Problem of Modern Times
Басилашвили Ц.З.
Дефицит пресной воды - величайшая проблема современности
ო. შველიძე
აორთქლებადობა და მორწყვის რეჟიმი
O.Shvelidze
Potential Evaporation and Irrigation Regime
Швелидзе О.Г.
Испаряемость и режим орошения
მ. ალუქვაძე, ნ.კობახიძე
საქართველოს ტერიტორიის ზვავსაშიშროების შეფასება ზვავების ჩამოსვლის სიხშირის მიხედვით
M.Salukvadze, N.Kobakhidze
Avalanche Hazard Assessment of the Territory of Georgia by the Frequency of Avalanches
Салуквадзе М.П., Кобахидзе Н. Ш.
Оценка лавиноопасности территории Грузии по частоте схода лавин
ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, მ. ძაძამია
მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა პირიქითი  ალაზნის  მყინვარულ აუზში
L.Shengelia, G.Kordzakhia, G.Tvauri, M.Dzadzamia
Degradation Dynamics of the Pirikiti Alazani River Basin Glaciers on the Background of Current Climate Change
Шенгелия Л.Д., Кордзахия Г.И., Тваури Г.А., Дзадзамия М. Ш.
Динамика деградации ледников бассейна реки Пирикити Алазани на фоне современного изменения климата
რ.სამუკაშვილი, ც.დიასამიძე.
ნისლი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
R.Samukashvili, Ts. Diasamidze.
A Fog of the Teritory Mtskheta-Mtianeti
Самукашвили Р.Д, Диасамидзе Ц.О.
Туман на територии Мцхета-Мтианети
გ.მელაძე, მ.მელაძე.
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელება საქართველოს აღმოსავლეთ მშრალ სუბტროპიკებში
G.Meladze, M.Meladze.
Distribution of Agricultural Crops in the Dry Subtropics of Eastern Georgia
Меладзе Г.Г. Меладзе М.Г.
Распространение сельскохозяйственных культур в сухих субтропиках Восточной
მ.ფიფია, ნ.ბეგლარაშვილი, გ.ჯინჭარაძე.
სეტყვიანობა და მისგან მუყენებული ზიანი საქართველოს ტერიტორიაზე 2014-2018  წლებში

M.Pipia, N.Beglarashvili, G. Jincharadze.
Hail and Damage Caused by it on the Territory of Georgia in 2014-2018
Пипиа М. Г., Бегларашвили Н.Г., Джинчарадзе Г.А.
Град и ущерб, нанесенный им на территории Грузии в 2014-2018 гг.
ნ. გიგაური, ვ. კუხალაშვილი, ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი, მ. ფიფია.
ქ.თბილისის ატმოსფეროში PM2.5  და   PM10 -ის  კონცენტრაციების სივრცული განაწილება რეგულარული დაკვირვებისა და მარშრუტულიგაზომვების მონაცემების მიხედვით
Gigauri N., Kukhalashvili V., Surmava A., Intskirveli L., Pipia M.
Spatial Distribution of PM10 and PM2.5 Concentrations in the Atmosphere of Tbilisi According to Regular Observations and Experimental Measurements.
Гигаури Н.Г., Кухалашвили В.Г., Сурмава А.А., Инцкирвели Л.Н.,Пипиа М.Г.
Пространственное распределение концентраций PM10 и PM2,5 в атмосфере г.Тбилиси по данным регулярных наблюдений и экспериментальных измерений
გ.გუნია.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეკოლოგიური პრობლემები
G.Gunia.
Modern Ecological Problems of Sustainable Economic Development of the Country
Гуниа Г.С.
Современные экологические проблемы устойчивого экономического развития страны
მ.ტატიშვილი, ზ.ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ა.ფალავანდიშვილი. 
ატმოსფეროს ცირკულაციური ანომალიების გავლენა ამინდზე და კლიმატზე საქართველოში
M.Tatishvili, Z.Khvedelidze, I.Samkharadze, A.Palavandishvili.
Influence of Atmospheric Circulation Anomalies on Weather and Climate in Georgia
Татишвили М.Р., Хведелидзе З.В., Самхарадзе И.Н., Палавандишвили А.М.
Влияние аномалий атмосферной циркуляции на погоду и климат Грузии
დ.დემეტრაშვილი.
მეზომასშტაბური ატმოსფერული პროცესების რიცხვითი მოდელის ენერგეტიკული ბალანსის განტოლებათა შესახებ
D. Demetrashvili.
On the Energy Balance Equations of the Numerical Model of Mesoscale Atmospheric Processes
Деметрашвили Д.И.
Об уравнениях энергетического баланса численной модели мезомасштабных атмосферных процессов
ნ.კაპანაძე, თ.ცინცაძე.
მდინარეთა აუზების ძირითადი რესურსები, ფუნქციები და ინტეგრირებული მართვის მექანიზმები
N.Kapanadze, T.Tsintsadze.
Major Resources of River Basins, Functions and Integrated Management Systems
Ка­панадзе Н.И., Цицадзе Т.Н.
Основные ресурсы речных бассейнов, функции и механизмы интегрированного управления
ნ.კაპანაძე, ი.მკურნალიძე.
ღრუბლიანობა და კოსმოსური სხივებ
N.Kapanadze, I.Mkurnalidze.
Cloudiness and Cosmic Rays
Ка­панадзе Н.И., Мкурналидзе И.П.
Облачность и космические лучи
გ. გელაძე, ნ.ბეგალიშვილი.
სმოგის რიცხვითი მოდელის შესახებ
G. Geladze, N. Begalishvili.
About  Numerical Model of  Smog

Г. Н Геладзе,  Н. Н Бегалишвили.
О численной модели смога