INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY OF THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
Institute of Hydrometeorology ©2017. All rights reserved
 
  Contents   Содержание
წინამდებარე კრებულში შესულია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 69-ე მაისის სამეცნიერო სესიაზე მოსმენილი მოხსენებები, მიძ­ღვნილი ჰიდრომე­ტეოროლო­გიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ­ლემებისადმი. შესაბა­მისი სტატიები მოცემულია შემდეგ სამეცნიერო მი­მა­რ­თულებათა მიხედვით: მეტეო­როლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეო­როლოგია, ჰიდროლოგია, კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი გარემოს და­ბინ­ძურება.
კრებული განკუთვნილია გეოფიზიკურ, გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ მეცნიერე­ბათა სხვა­დასხვა დარგში მომუშავე მეცნიერებისა და სპეციალისტე­ბისათვის, მაგის­ტრან­ტებისა და დოქტორანტებისათვის.

In this issue texts of papers presented at the 69-th May Scientific Session of the Institute of Hydrometeorology are offered, dedicated to the pressing problems of Hydrometeorology and Ecology. Relevant papers are given according to the following scientific directions: Meteorology, Climatology, Agrometeorology, Hydrology, Climate Change, Environmental Pollution.
The volume is intended for experts working in different branches of geophisical, geo­graphical end ecological sciences, magistrates and doctorates.


В настоящий сборник включены тексты докладов, заслушанных на 69-ой Майской Научной Сессии Института Гидрометеорологии, посвященной актуальным проблемам гидрометеорологии и экологии. Соответствующие статьи даны по следующим научным направлениям: метеорология, климатология, агрометеорология, гидрология, изменение климата, загрязнение природной среды.
Сборник предназначен для ученых и специалистов, работающих в различных областях гео­физических, географических и экологических наук, магистрантов и докторантов.
ბასილაშვილი ც.
საქართველოს მდინარეთა წყლის ჩამონადენის მრავალწლიური დინამიკა
Basilashvili Ts.
Perennial Dynamics of Mountain River Water Runoff in Georgia.
Басилашвили Ц.З.
Многолетняя динамика стока воды горных рек Грузии.
სალუქვაძე მ., ცინცაძე თ., კობახიძე ნ.
საქართველოს მთიანი რაიონების ზვავსაშიშროება და ჩასატარებელი ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
Salukvadze M., Tsintsadze T. Kobakhidze N.
Avalanche hazard in the mountainous regions of Georgia and avalanche control measures
Салуквадзе М.Е, Цинцадзе Т.Н., Кобахидзе Н.Ш.
Лавиноопасноть горных районов Грузии и проведение противолавинных мероприятий
გორგიჯანიძე ს.
მთის მდინარეების წყალმოვარდნების გეოგრაფიის მოკლე ანალიზი საქართველოში
Gorgijanidze S.
The brief analysis of geography of mountain river flooding in Georgia
Горгиджанидзе С.Н.
Краткий анализ географии  паводков горных рек в Грузии
შენგელია ლ., კორძახია გ., თვაური გ., ძაძამია მ.
ლიახვისა და არაგვის აუზების მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე
Shengelia L., Kordzakhia G., Tvauri G., Dzadzamia M.
Dynamics of Degradation of Glaciers in Liakhvi and Aragvi Basins Against the Background of Current Climate Change

Шенгелия Л., Кордзахия Г., Тваури Г., Дзадзамия М.
Динамика деградации ледников бассейнов реки Пирикити Алазани на фоне современного изменения климата
კაპანაძე ნ,. ცინცაძე თ., მკურნალიძე ი.
მდინარე იორის აუზის ჰიდრომეტეოროლოგიური გამოკვლევა წყლის ინტეგრირებული მართვის  სისტემის შექმნის მიზნით. 
Kapanadze N., Tsintsadze T., Mkurnalidze I.
Hydrometeorological study of the Iori river basin in order to create system an integrated water resoursces management.
Капанадзе Н.И., Цицадзе Т.Н., Мкурналидзе И.P.
Гидрометеорологическое исследование бассейна реки Иори с целью создания системы интегрированного управления водными ресурсами.
მელაძე მ., მელაძე გ.
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და საქართველოს აღმოსავლეთ მთიანი რეგიონების აგროკლიმატური მახასიათებლები
Meladze M., Meladze G.
Climate-smart agriculture and agroclimatic features the eastern mountainous regions of Georgia
Меладзе М.Г, Меладзе Г.Г.
Климатически оптимизированное сельское хозяйство и агроклиматические показатели восточных горных регионов Грузии
ფიფია ., ჯინჭარაძე გ., ბეგლარაშვილი .
ქარბუქი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით
Pipia M., Jincharadze G., Beglarashvili N.
Blizzard in Mtskheta-Mtianeti region according to multi-year data
Пипиа М.Г., Джинчарадзе Г., Бегларашвили Н.
Метель в регионе Мцхета-Мтианети по многолетним данным 
გუნია გ.
ეკოლოგიის საფუძვლების უნიფიცირებული ტერმინებისა და განმარტებების ლექსიკონ-ცნობარის დამუშავების  შესახებ
Gunia G.
On the elaboration of a dictionary-reference book of unified terms and definitions of the fundamentals of ecolog
Гуния Г.С.
О проработке словаря - справочника унифицированных терминов и определений основ экологии
სურმავა ა., გვერდწითელი ლ.,  ინწკირველი ლ.,  გიგაური ნ.
ქ. თბილისის ატმოსფეროში მტვრის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება ზამთარში დასავლეთის და აღმოსავლეთის ფონური სუსტი ქარის დროს
Surmava A., Gverdtsiteli L., Intskirveli L., Gigauri N.
Numerical Modeling of Dust Distribution in the Atmosphere of Tbilisi in Winter with Light Westerly and Easterly Winds.
Сурмава А.А., Гвердцители Л.Д., Инцкирвели Л.Н., Гигаури Н.Г.
Численное моделирование распространения пыли в атмосфере г.Тбилиси зимой при слабых западных и восточных ветрах
ბუაჩიძე ნ., შავლიაშვილი ლ., ბაქრაძე ე., კუჭავა გ.
ქვემო ქართლის ზოგიერთი მდინარის წყლის ხარისხის კლასიფიკაციის დადგენა ჰიდროქიმიური ინდიკატორების მიხედვით.
Buachidze N., Shavliashvili L., Bakradze E., Kuchava G.
Determining the water quality classification of some rivers of Kvemo Kartli according to hydrochemical indicators
Буачидзе Н.С., Шавлиашвили Л.У., Бакрадзе Е., Кучава Г.П.
Определение классификации качества воды некоторых рек Квемо Картли по гидрохимическим показателям.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული

SCIENTIFIC REVIEWED PROCEEDINGS  OF THE INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY
OF THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

НАУЧНЫЙ РЕФЕРИРУЕМЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ ИНСТИТУТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
ГРУЗИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

No 132