II
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ©2017. ყველა უფლება დაცულია
 
  Contents   Содержание
წინამდებარე კრებულში შესულია ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 70-ე მაისის სამეცნიერო სესიაზე მოსმენილი მოხსენებები, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემებისადმი. შესაბამისი სტატიები მოცემულია შემდეგ სამეცნიერო მიმარ-თულებათა მიხედვით: მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია, კლიმატის ცვლილება, ბუნებრივი გარემოს დაბინძურება.
კრებული განკუთვნილია გეოფიზიკურ
, გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ მეცნიერებათა სხვადასხვა დარგში მომუშავე მეცნიერებისა და სპეციალისტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

In this issue texts of papers presented at the 70-th May scientific session of the Institute of Hydrometeorology are offered, dedicated to the pressing problems of Hydrometeorology and Ecology. Relevant papers are given according to the following scientific directions: Meteorology, Climatology, Agrometeorology, Hydrology, Climate Change, and Environmental Pollution. The volume is intended for experts working in different branches of geophisical, geographical end ecological sciences, magistrates and doctorates.
გორგიჯანიძე ., გრიგოლია გ., გაჩეჩილაძე გ.
სამხრეთ საქართველოს ვულკანური ლავებით ჩახერგილი მდინარეების დაგუბებული უბნების ეკოლოგიური საფრთხეები
Gorgijanidze S. Grigolia G., Gachechiladze G.
Ecological hazards of flooded areas of rivers choked with volcanic lavas in South Georgia
ალავერდაშვილი ., ცინცაძე .,   კოკაია ., კიკნაძე ., ხუფენია .
მდინარეთა წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გათვლა მდინარე ვერეს მაგალითზე
Alaverdashvili M., Tsintsadze N., Kokaia, N., Kiknadze D., Khupenia N
Calculation of the maximum discharges of river freshets in the case of the Vere River
გულაშვილი ., გორგიჯანიძე .
ჭარბტენიანი რაიონების და ჭაობების გეოგრაფია საქართველოში
Gulashvili Z
., Gorgijanidze S.
Geography of Wetland Areas and Marshes in Georgia
ტრაპაიძე ., ბრეგვაძე ., ცინცაძე ., ალავერდაშვილი ., გრიგოლია .გაჩეჩილაძე კალაპოტურ პროცესებზე წყლის მაქსიმალური ხარჯის ზემოქმედების შეფასება
Trapaidze V., Bregvadze G., Tsintsadze N., Alaverdashvili M., Grigolia G., Gachechiladze G.
Assessment of maximum water discharge effect on river bed evolution
ჩიტაძე .
მინიმალური ხარჯების შედარებითი ანალიზი ეკოლოგიური ხარჯის განსაზ­ღვრისათვის მდ. ალაზნის (შაქრიანი); მტკვრისა (ხერთვისი) და ფარავნის (ხერთვისი) მაგალითზე.
Chitadze T .
Comparative Analysis of Minimum Discharge for determining environmental discharge, on the example River Alazani(R.S shaqriani), Mtkvari (R.S Khertvisi), Faravani(R
.S Khertvisi )
კორძახია .,  შენგელია .,  თვაური .,ძაძამია ., გულიაშვილი ., ბერიძე .
კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე აფხაზეთის მყინვარის უკანდახევის კვლევა აფხაზეთში თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების გამოყენებით
Kordzakhia G., Shengelia L., Tvauri G., Dzadzamia M., Guliashvili G., Beridze S.
Research of Abkhazian glacier retreat in the context of ongoing climate change using satellite remote sensing
ელიზბარა­შვილი ე., სამუკაშვილი ., დიასამიძე ., ელიზბარაშვილი ., ფიფია ., ჭელიძე  . საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
Elizbarashvili E., Samukashvili R., Diasamidze L., Elizbarashvili Sh., Pipia M., Chelidze N.
Dangerous meteorological phenomena in the Mtskheta-Mtianeti region
მელაძე ., მელაძე .
საქართველოს მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში სუფრის ჭარხლის გავრცელება
Meladze M., Meladze G
Distribution of red beet in high mountain agroclimatic conditions of Georgia
ამირანაშვილი ., ბასილაშვილი ., ელიზბარაშვილი ., ვარაზანაშვილი .
კატასტროფული წყალმოვარდნები . თბილისის მიდამოებში
Amiranashvili A., Basilashvili Ts., Elizbarashvili E., Varazanashvili O.
Catastrophic floods in the vicinity of Tbilisi
ცინცაძე ., ღლონტი . საქართველოს ბიოკლიმატური პოტენციალის კვლევა ჰიდრომეტეოროლოგიისა და გეოფიზიკის ინსტიტუტების ერთობლივ სამუშაოებში.
Tsintsadze T., Ghlonti N
.
Research of the bioclimatic potential of Georgia in the joint works of the institutes of hydrometeorology and geophysics
სამუკაშვილი ., დიასამიძე .
ქარის
ენერგეტიკული რესურსები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
Samukashvili R., Diasamidze Ts
. Wind energy resources in Mtskheta-Mtianeti region
ამირანაშვილი ., ელიზბარაშვილი ., ვარაზანაშვილი ., ფიფია .
სეტყვიან დღეთა რიცხვის სტატისტიკური ანალიზი წელიწადის თბილ სეზონზე თბილისში 1891-2021 წლებში.
Amiranashvili A., Elizbarashvili E., Varazanashvili O., Pipia M.
tatistical analysis of the number of days with hail during the warm season in Tbilisi in 1891-2021
ბეგლარაშვილი ., ფიფია ., ჯამრიშვილი .
ქარბუქიან
დღეთა რიცხვი და ხანგრძლივობა აჭარასა და გურიაში
Beglarashvili N., Pipia M., Jamrishvili N. Number and duration of blizzard days in Adjara and Guria
სურმავა , გიგაური ., ინწკირველი ., გვერდწითელი ლ.
. რუსთავის და მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფეროში PM2.5-ის გავრცე­ლების გამოკვლევა 
Surmava A., Gigauri N
.
Study of the spread of PM2.5 in the atmosphere of Rustavi and its environs
ბუაჩიძე ., ერისთავი ., შუბლაძე ე.
სტიქიური ნაგავსაყრელების ტერიტორიების რემედიაცია ქართული ცეოლიტის (80% კლინოპტილოლიტი) გამოყენებით.
Buachidze N,.Eristavi D,.Shubladze E
.
Remediation of landfill sites using Georgian zeolite (80% clinoptilolite
გუნია ., სვანიძე .
საქართველოში კულტურული ტურიზმის განვითარების ეკოლოგიური და  ბიოკლიმატური პირობების შესახებ.
Gunia G., Svanidze Z.

On ecological and bioclimatic conditions for the development of cultural tourism in Georgia
შავლიაშვილი .,  კუჭავა ., შუბლაძე ., ტაბატაძე მ.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგების დარიშხანით დაბინძურების შესწავლა
L.Shavliashvili, G.Kuchava, E.Shubladze, M.Tabatadze
Study of arsenic contamination of soils of Ambrolauri municipality
ძებისაშვილინ.,დუღაშვილი ., სურამელაშვილი .
პოლიპროპილენის ნარჩენებისაგან ახალი ნახშირბადოვანი მასალის მიღება ჰორიზონტალური ტიპის რეაქტორის გამოყენებით და მისი სორბციული უნარის  შესწავლა ამონიუმის  აზოტის მაგალითზე
Dzebisashvili N., Dughashvili D., Sura­melashvili E.
Obtaining the New Carbon Material from Polypropylene Waste Using athe Horizontal Type Reactor and Studying its Sorption Capacity Using the Example of Ammonium Nitrogen
ხვედელიძე ., ტატიშვილი ., ზოტიკიშვილი ., სამხარაძე ი.
საქართველოს ცალკეულ რეგიონებისათვის, ლოკალური ოროგრაფიის როლის შეფასება, ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის ჰაერის ტურბულენტური ნაკადის დინამიკაში
Khvedelidze Z., Tatishvili M., Zotikishvili N., Samkharadze I.
Evaluation the influence of local orography on the dynamics of turbulent air flow of the Atmospheric surface layer for certain regions of Georgia
კაპანაძე ., ტატიშვილი ., მკურნალიძე .
საშიში მოვლენების კლასიფიცირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.
Kapanadze N.i, Tatishvili M., Mkurnalidze I.
Classification of hazardous events according to international standards
მკურნალიძე ., კაპანაძე ნ.
ვენახებისა და ბაღების  წაყინვებისგან დაცვის მეთოდები.
Mkurnalidze I., Kapanadze
N.
Methods for protecting vineyards and orchards from early frosts
ქურდაშვილი ., ხუციშვილი .
რეგიონული ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები კლიმატის ცვლილების ფონზე
Kurdashvili L., Khutsishvili E.
Prospects of regional tourism develofment against the backdrop of climate change
SCIENTIFIC REVIEWED PROCEEDINGS  OF THE INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGY
OF THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული

НАУЧНЫЙ РЕФЕРИРУЕМЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ ИНСТИТУТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
ГРУЗИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
No 133